Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platném znění vydává  společnost XT s.r.o., Javorová 591/24, Liberec 460 14 tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou  součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: 

dále jen "prodávající"  
na straně jedné a   
dále jen "kupující" na straně druhé.

1.2 Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet vyslovuje kupující, stejně jako prodávající,  svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné  a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou  veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího https://eshop.podlahymedilek.cz/

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.   
2.2 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními  a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).   
2.3 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel,  k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,  vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. 

3. Objednávka zboží

3.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu)  prodávajícího.   
3.2 Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu  je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.   
3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající  sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 48 hodin  a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím  po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace  ze strany kupujícího.   
3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží,  výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem  (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V  takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek  vyžadovaných prodávajícím. 

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku  doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího  uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží  za původně dohodnutou cenu.   
4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro  okamžik uzavření kupní smlouvy.   
4.3 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného  a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.   
4.4 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti (v případě osobního převzetí) případně předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží. 

5. Dodací podmínky, dodací lhůta, doprava

5.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce  zboží.   
5.2 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.   
5.3 Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a obvykle  to činí 2 - 14 dní. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou  pro prodávajícího závazné. 

5.4 Zboží bude přepravováno Českou poštou za cenu 150 Kč včetně DPH (cena zahrnuje poštovné a balné). Kupujícímu bude poskytnuto podací číslo zásilky pro její sledování.

 

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit  tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující  potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky  nebude brán zřetel.   
6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené  na daňovém dokladu.   
6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou  po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží  kupujícím.   
6.4 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny  neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze,  mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým  výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti  apod.).   
6.5 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.   
6.6 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy. 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou  případů uvedených v § 53 odst. 8 obč. zák.   
7.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla  společně se zakoupeným zbožím. Prodávající bezprostředně poté (v případě splnění všech zákonných podmínek  odstoupení od smlouvy) vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu. 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání  zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z  nepravdivosti tohoto prohlášení.   
8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své  osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty  třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických  a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.   
8.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a  uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.   
8.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího  a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.   
8.5 Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas  k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající  je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat. 

9. Závěrečná ujednání

9.1 V souladu s ustanovením §262 odst.1 obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich  smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.   
9.2 Jakékoliv situace nezmíněné v těchto všeobecných obchodních podmínkách a stejně tak  i právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č.   89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.   
9.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné  obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.   
9.4 V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno  nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných  podmínek.   
9.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.7.2015